Jump to content
Forum Pszczelarskie - Pasieka "Banicja"

Podatek od sprzedarzy bezpośredniej


Recommended Posts

Dokładnie. Jesli przekroczysz liczbę 81 rodzin powinieneś ten fakt , SAM , zgłosić w US właściwym Tobie , nie lokalizacji pasieki. Złożyć odpowiedni formularz i zapłacić nalezny podatek dochodowy. I tyle. Obecnie podatek ok 2,5 zpn.

Sprzedaż bezpośrednia miodu tylko tak jest opodatkowana .

Link to comment
Share on other sites

Może ktoś przełożyć to na polski zrozumiały dla zwykłego pszczelarza ?

 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw regulującej opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej.

 

Ustawa wprowadza zmiany do pięciu ustaw, tj.: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

 

Wprowadzane zmiany pozwolą na zaliczenie przychodów z realizowanej przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na wprowadzeniu możliwości ich opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali z tej działalności przychody nieprzekraczające 150 000 euro rocznie.

 

Zastosowanie powyższych uregulowań jest możliwe w przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

 

1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

 

2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;

 

3. sprzedaż następuje wyłącznie:

 

a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,

 

B) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;

 

4. prowadzona jest ewidencja sprzedaży.

 

Ponadto w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w art. 3, który zwalnia z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej i stosowania zapisów ustawy, uwzględniono działalność rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa powyżej.

 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadza nowe uregulowania prawne w zakresie opodatkowania sprzedaży bezpośredniej. W trakcie notyfikacji w Komisji Europejskiej i opracowywania są obecnie również krajowe rozporządzenia dotyczące uwarunkowań sanitarnych przy sprzedaży bezpośredniej.

Link to comment
Share on other sites

 

Zastosowanie powyższych uregulowań jest możliwe w przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

Rozumiesz słowo z wyjątkiem ?

Rozumiesz dział specjalny produkcji rolnej ?

Tu masz dochody jakie masz wpisać do US po przekroczeniu 80 rodzin czyli 81 i więcej

http://www.pit.pl/normy-szacunkowe-dochodu-z-dzialow-specjalnych-produkcji-rolnej-10835/

Kwota dochodu wolna od podatku to ile ? Ile rodizn musisz mieć by zapłacić podatek ?

 

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych. Normy szacunkowe dochodu dla poszczególnych rodzajów działów specjalnych określa załącznik nr 2 do ww. ustawy. Podstawę opodatkowania, określaną przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, stanowi dochód wynikający z iloczynu właściwej dla danego rodzaju produkcji działu specjalnego normy szacunkowej dochodu i ilości jednostek produkcji, których ta norma dotyczy. Normy szacunkowe dochodu są zmieniane corocznie w drodze rozporządzenia Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Osoby fizyczne osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązane składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6/PIT-6L). Jeżeli dochód z działów specjalnych jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy w składanej w urzędzie skarbowym deklaracji, określają również wysokość przewidywanego dochodu w roku następnym. Osoby te są obowiązane zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji, zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji, a w przypadku rozpoczęcia w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, oprócz zawiadomienia o rozpoczęciu prowadzenia tej działalności składają także deklaracje o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Na podstawie złożonej deklaracji, naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej, zarówno w przypadku ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych jak i ksiąg podatkowych.

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej są zasady ogólne według skali podatkowej. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać opodatkowanie tych dochodów według 19% stawki podatku.

To oficjalne stanowisko - tu źródło -

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3459B899

Link to comment
Share on other sites

Fersztejn ?

Te zmiany od dawna były postulowane. Rolnik siejący grykę nie mógł legalnie jej uprażyć i sprzedawać jako kaszę. I wiele takich innych absurdów. To po to ta ustawa  .

Żeby nie było - do 80 rodzin zeznania nie składamy.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.